12. marts 2017

FORMANDENS BERETNING FOR 2011 (29. MARTS 2012)

Bestyrelsen har i den forløbne periode afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Den planlagte fest på fællesarealet den 28. maj blev aflyst på grund af manglende tilslutning.

I henhold til vedtagelse på forrige generalforsamling er der sat sat skilte op ved stierne til fællesarealet. Disse skilte påbyder hundeejerne at holde deres hunde i snor samt fjerne hundenes efterladenskaber.

Ét er retningslinjer, et andet er at efterkomme dem. Der er dog flere, der har hundene i snor, men hundelortenes antal er steget. Jeg vil godt henstille til at hundeejere retter sig efter anvisningerne på skiltene. Dette gælder både stier men også på grundejerforeningens øvrige arealer.

Snevinteren 2011/12 blev ikke så voldsom, som de tidligere. Der har været 2 snerydninger og de fungerede tilfredsstillende.

Vedrørende dræningsledningerne har der været en enkelt henvendelse. Dennis Jørgensen, Gribskov Kommune blev kontaktet, og han slog fast, at de berørte grundejere selv har ansvaret for at løse problemet.

Det meste af bestyrelsen har sammen med enkelte medlemmer igen været aktive med oprydningen på fællesarealet. Denne gang betalte vi os fra det grovere arbejde. Den store mirabel som efterhånden så herrens ud og var i meget dårlig stand, blev i samråd med Skoven fældet og der blev ryddet under de øvrige træer og enkelte beskåret.

De tre vandløb et mod nord grænsende op til nabogrunden, et ved broarealet og det sidste længere mod syd er blevet renset op med det resultat, at vandlivet er blevet sundere og fiskebestanden vokset.

Vedrørende bilkørsel i området henstilles der kraftigt til at man overholder hastighederne og kører med omtanke og hensyn, da der er flere mindre børn på vejene nu. Forældrene anmodes samtidig om, at lære deres børn at færdes hensigtsmæssigt på vejene og overholde færdselsreglerne.

Der er kræfter i gang i Bækkegårdsudstykningen om at reetablere gangstien langs med søen mellem deres og vores udstykning. Der er grønt lys fra kommunen, men ingen penge, så alt skal foregå på frivillig basis. Bestyrelsen henstiller, at der er medlemmer der melder sig til dette arbejde.

Med hensyn til broudsætning og -optagning vil bestyrelsen meget gerne have udvidet antallet af aktive medlemmer. Desuden sættes broen ud søndag den 1.april og dette er ikke en aprilsnar. Skriv jer venligst på den fremlagte liste.

Signeret af

Holger Christensen
Formand

William Grahn
Dirigent