11. marts 2017

Ordensregler

Download som PDF

Nedenstående ordensregler for Grundejerforeningen Arresøgård blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 11. maj 2009 og igen på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling samme dag.

GENERELT

Bestemmelser i gældende udstykningsdeklaration, byplanvedtægt, kommunale regulativer og den til enhver tid gældende lovgivning skal respekteres.

Den gældende udstykningsdeklaration er tinglyst 28/6 1962 og byplanvedtægt nr. 11 – området Ramløse Søkrog – er tinglyst 29/3 1976.

Grundejerforeningen henviser til foreningens hjemmeside, som løbende vil blive opdateret vedrørende de gældende bestemmelser om:

  • Naboretslige tvister
  • Støj, herunder anvendelse af maskiner og motordrevet værktøj
  • Afbrænding af haveaffald
  • Dyrehold
  • Færdsel med hunde

SÆRLIGE REGLER FOR FORENINGENS FÆLLES OMRÅDER

RABATTER

Hver grundejer er ansvarlig for, at den tilstødende vejrabat er ryddet således, at den som en del af vejarealet er farbar.

Rabatten skal være udlagt med græs, der på grundejerens foranledning jævnligt slås i vækstperioden.

Grundejere med skel til gangstier skal holde disse passable ved beskæring af hæk og træer samt slåning af græs.

Såfremt en grundejer misligholder rabatter eller skel mod gangstier og trods henstilling fra bestyrelsen fortsætter misligholdelsen, anmoder bestyrelsen Gribskov Kommune om at lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

FÆLLESAREALER

Grundejerforeningens fællesarealer kan frit – og på eget ansvar – benyttes af alle grundejere. Grundejerforeningen gør ved skiltning publikum opmærksom på reglerne for området.

Afbrændinger må kun foretages efter bestyrelsens anvisninger. Teltslagning, opstilling af campingvogne og placering af kajakker, kanoer og både må kun finde sted, hvis der på forhånd er opnået tilladelse fra bestyrelsen.

Affald må ikke efterlades på fællesarealerne. Hundes efterladenskaber skal opsamles og bortfjernes.

Ved vedtagelsen af ovenstående bestemmelser ophæver generalforsamlingen tidligere beslutninger og henstillinger, der vedrører foreningens fælles områder.