ARRESØENS FUGLELIV

HAVØRNEN ER NU ALMINDELIG

I januar og dele af februar 2009 var Arresø islagt. Og mange, som har gået tur på fællesarealet i denne periode, har måske undret sig over et eller to store mørke punkter langt ude på isen. Med en god kikkert kan det konstateres, at der er tale om havørne, som netop denne vinter har vist sig usædvanligt mange gange.

Andre år, når søen ligeledes har været islagt, er det kun sjældent sket. Men i år har man i klart vejr ofte kunnet se disse store rovfugle enten siddende ubevægelige på isen eller flyvende lavt over søen, typisk ud for Auderød Skov eller i søens nordende mod Tisvilde Hegn. Og i den sydlige ende af søen – ud for Pøleåens udløb – blev der på ”ørnens dag” den 15. februar i år set mindst 5 forskellige havørne, hvilket ligeledes er helt ekstraordinært. Det tyder på, at der er gode fødemuligheder ved Arresø, og dette kan da også konstateres at være tilfældet. Havørne er ikke kræsne og har mange forskellige dyr på menuen, blandt andet fugle som skarver, andefugle, blishøns foruden fisk og mindre pattedyr. Og de går da heller ikke af vejen for ådsler.

TYPISKE VANDFUGLE VED ARRESØ

Netop fugle er der rigtigt mange af på Arresø, som da også af EU er udpeget som et særligt vigtigt fuglebeskyttelsesområde. Og det rige fugleliv gælder også i vinterperioden. Alene ud for fællesarealet forekommer i isfrie perioder store flokke af Stor Skallesluger, en elegant dykand, som typisk svømmer i det åbne vand langs iskanten. Desuden ses tit flokke af Hvinand og Troldand og lejlighedsvis enkelte eksemplarer af Lille Skallesluger. Og gerne stående på isen finder vi andefugle som Gråand, Grågås, Bramgås og Canadagås, samt af og til nogle svaner. Overalt og året rundt ses Skarv, Hejre, Blishøne og Toppet Lappedykker. Og er man heldig – og bevæger sig meget stille – kan man måske overliste en Rørdrum i tagrørene (se billedet), en sjælden fugl, nært beslægtet med Hejre og med en særpræget brummende stemme. Også Vandrikse findes i tagrørene, men den er som Rørdrum meget svær at få øje på.

SØOMRÅDETS ØVRIGE GÆSTER OG SOMMERBEBOERE

Over søens rørbræmme kredser af og til Blå Kærhøg, som her i vinterperioden afløser Rørhøg, der gerne trækker sydpå om vinteren, men til gengæld er et almindeligt syn i sommerperioden, da der yngler flere par i Tisvilde Hegn nær søbredden. Naturligvis kan man også ind imellem iagttage andre fuglearter på og ved søen, f.eks. under forårstrækket eller vintertrækket eller fugle, som af og til optræder ved søen, f.eks. Musvåge (se billedet) eller Fiskeørn, som i sommerperioden ikke sjældent kan ses styrtdykke mod søens overflade for at fange en fisk. I forårsperioden kommer adskillige småfugle hertil fra sydligere himmelstrøg for at bygge rede og yngle i rørskoven eller i buskene langs søkanten.

Det rige fugleliv på og ved Arresø skyldes naturligvis tilstedeværelsen af rigelige fødemængder, og her drejer det sig først og fremmest om søens fisk, som direkte eller indirekte udgør fødegrundlaget for mange fugle. Fiskemængden og fiskearternes sammensætning er på sin side afhængig af søens forureningstilstand.